top of page

Regulamin

Regulamin korzystania z Platformy Edukacyjnej

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1.    Regulamin określa warunki korzystania z Platformy Edukacyjnej uruchomionej pod adresem ...eplatforma.edu.pl.

 2.    Warunkiem koniecznym do korzystania z Platformy Edukacyjnej, w tym do założenia Konta, jest akceptacja   ... postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 Definicje

 1.    Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie korzystania z Platformy Edukacyjnej mają następujące znaczenia:

Administrator danych osobowych – Collegium Reginae Hedvigis;

Administrator merytoryczny – Collegium Reginae Hedvigis - podmiot zarządzający Platformą od strony merytorycznej;

Administrator techniczny – Collegium Reginae Hedvigis - podmiot zarządzający Platformą od strony technicznej; 

Hasło – ustalony przez Administratora ciąg znaków, wymagany w procesie uwierzytelnienia w celu korzystania z Platformy;

Materiały –materiały edukacyjne, umożliwiające uczenie się i nauczanie, udostępnione na Platformie, mogące zawierać interaktywną treść merytoryczną i zasoby multimedialne (np. film, nagranie audio, wywiad, prezentacja multimedialna, galeria zdjęć itp.); 

Platforma – Platforma Edukacyjna dostępna pod adresem eplatforma.edu.pl, składająca się z modułu opisanego w §3 pkt1 poniżej; 

Podmiot prowadzący Platformę – Collegium Reginae Hedvigis; 

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Platformy Edukacyjnej;

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Platformy niewymagających rejestracji; 

funkcjonalności Platformy, o których mowa w §3 pkt 1 Regulaminu. 

§ 3 Ogólne zasady korzystania z Platformy 

 1. Platforma składa się z modułu o nazwie: Platforma Edukacyjna – portal informacyjny udostępniony za   pośrednictwem przeglądarki internetowej, umożliwiająca dostęp do Materiałów zamieszczonych na Platformie przez Podmiot prowadzący Platformę.

 2. Moduł Platforma jest dostępna dla Użytkowników.

 3. Materiały udostępniane na Platformie mają służyć wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych. 

 4. Materiały w module, o którym mowa w §3 pkt 1 Regulaminu udostępnia Podmiot prowadzący Platformę. 

 5. Korzystając z Platformy Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu. 

 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem, w szczególności zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Podmiotu prowadzącego Platformę oraz innych Użytkowników.

 7. Prawa i obowiązki Użytkownika nie mogą być przeniesione na osobę trzecią. 

 8. Podmiot prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, w tym blokowania lub usuwania zamieszczanych na Platformie Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 9. Podmiot prowadzący Platformę i Administrator techniczny zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia usług dostępnych na Platformie bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

 

§ 4 Zasady korzystania z Platformy przez Użytkownika

 1. Korzystanie z Platformy dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej eplatforma.edu.pl.

 2. W formularzu Użytkownik podaje adres email, na który otrzyma hasło umożliwiające dostęp do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej.

 3. Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje postanowienia Regulaminu. 

 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych danych kontaktowych.

§ 5 Odpowiedzialność Podmiotu prowadzącego Platformę, Administratora technicznego oraz Administratora merytorycznego

 1. Podmiot prowadzący Platformę nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika, ani szkody z nich wynikające. 

 2. Podmiot prowadzący Platformę, Administrator techniczny oraz Administrator merytoryczny nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub wadliwym oprogramowaniem.

 3. Podmiot prowadzący Platformę, Administrator techniczny oraz Administrator merytoryczny nie ponoszą odpowiedzialności za czasową niedostępność Platformy, w szczególności wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń Platformy. 

 4. Podmiot prowadzący Platformę,  Administrator techniczny oraz Administrator merytoryczny zobowiązują się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

 5. Podmiot prowadzący Platformę,  Administrator techniczny oraz Administrator merytoryczny zobowiązują się zabezpieczyć dane osobowe przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Collegium Reginae Hedvigis, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Żegiestowskiej32/5.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania
  na adres administratora lub poprzez e-mail akademia@hedvigis.pl. 

 3. Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),w celu wspierania rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

 4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Collegium Reginae Hedvigis -  w zakresie obsługi informatycznej oraz merytorycznej.

 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika z Platformy oraz nie dłużej, niż do zakończenia funkcjonowania Platformy. 

 6. Użytkownik ma prawo dostępu do przetwarzanych jego danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.

 7. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu. 

 8. Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku prawnego ale bez ich podania nie ma możliwości skorzystania z funkcjonalności Platformy, o których mowa w §3 pkt 1 Regulaminu.

 9. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji znajdującej się w ustawieniach Konta. Po wycofaniu zgody Użytkownik traci dostęp do modułów Platformy. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem.

 

§ 7 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej https://www.eplatforma.edu.pl/regulamin.

 2. Podmiot prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują z chwilą opublikowania ich na stronie: https://www.eplatforma.edu.pl/regulamin.

 3. Administrator techniczny nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

 4. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Podmiotu prowadzącego Platformę. 

a.
b.

c.

d.

e.


f.

g.
h.
i.

 
bottom of page