top of page

Projekty

Program edukacyjno-kulturalny

Systemowe wsparcie szkół poprzez realizację

tradycyjnych założeń wychowania dzieci i młodzieży

do twórczego i samodzielnego życia

16 sierpnia 2021 roku - 30 czerwca 2023 roku

Kultura klasyczna - kuźnią "człowieczeństwa"
dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół

29 kwietnia 2022 roku - 31 października 2022 roku

Historia mistrzynią życia - edukacja i kultura klasyczna szkołą
"człowieczeństwa" dzieci i młodzieży

10 października 2022 roku d0 31 grudnia 2022 roku

Klasyczna edukacja jako społeczno-kulturowe remedium
1 lipca 2022 roku - 31 stycznia 2023 roku
 

Projekty realizowane są przez Collegium Reginae Hedvigis i adresowane są do szkół każdego typu oraz placówek oświatowo-wychowawczych. Projekty dotyczą wdrożenia Programu edukacyjno-kulturalnego, mający wpływ na całościowy rozwój osobowy oraz społeczny uczniów, w oparciu o zastosowanie idei edukacji i kultury klasycznej, z wykorzystaniem współczesnych metod, a także narzędzi edukacyjnych oraz interakcji. Wypracowane w projektach materiały dydaktyczne udostępnione są szkołom nieodpłatnie. 


Program Edukacyjno-Kulturalny skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat - uczniów placówek oświatowych na terenie Wielkopolski i obejmuje następujące formy działania: edukacja klasyczna, edukacja kulturalna, poradnictwo psychologiczno-terapeutyczne.

 

Program przyczyni się do realizacji podstawowych celów i założeń polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji

i Nauki w roku szkolnym 2022/2023:

 • Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

 • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganiado dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

 

Cele projektów:

 

 • Wzrost świadomości odbiorców nt. konieczności podejmowania wysiłku w kierunku „samokształcenia”
  i „samowychowania”, jako dwie główne postawy człowieka, których owocem jest dobre i spełnione życie.

 • Wzrost wiedzy odbiorców oraz kształtowanie świadomości, iż kształtowanie charakteru i postaw etycznych
  są nieodzownym elementem rozwoju osobistego oraz społecznego, a tym samym kluczem do umiejętności podejmowania decyzji życiowych i osiągania celów osobistych oraz zawodowych w ich dorosłym życiu.

 • Kształtowanie wśród odbiorców tożsamości narodowej, świadomości obywatelskiej i kulturowej. 

 • Wzrost odporności psychicznej odbiorców wobec nieprzewidzianych i losowych wydarzeń.
   

bottom of page