top of page

Edukacja klasyczna

Edukacja klasyczna należy do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, które zwane jest cywilizacją łacińską, a wywodzi się z greckiej filozofii, prawa rzymskiego oraz etyki chrześcijańskiej.

Co znaczy, że coś jest klasyczne? W słowie tym zawiera się jakiś uniwersalny ideał, np. kształtu, harmonii, proporcji, myślenia, charakteru, sensu. Ideał, którego początki sięgają czasów antycznych, a który w kolejnych wiekach stanowił podstawę zintegrowanego rozwoju kulturowego. 

Studiowanie podstaw klasycznej edukacji drogą ocalenia daru życia w wolności - wolności rozumnej.

Program skierowany jest do dzieci oraz młodzieży i opiera się na personalistycznej koncepcji człowieka jako osoby tj. istoty rozumnej, zdolnej do miłowania i wymagającej doskonalenia. Nasze założenia realizowane są zgodnie z polską tradycją wychowania i są wyrazem troski

o rozwój młodego pokolenia, w kierunku świadomego przeżywania godności, która zakorzeniona jest w kulturze chrześcijańskiej.

Edukacja klasyczna odpowiada na wezwanie św. Jana Pawła II do aktywnego budowania cywilizacji miłości. Kształtujemy postawy życiowe młodego pokolenia w oparciu o klasyczne wzorce kulturowe.

Wychowanie klasyczne ma na celu:

kształcenie umysłu, w oparciu o PRAWDĘ o rzeczywistości

rozwój życia moralnego, czyli czynienie DOBRA i unikanie zła

wdrażanie do twórczego życia, czyli podejmowanie PIĘKNEJ aktywności dla wspólnego dobra
 

„Prawdziwe wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem. Podstawą wychowania prawdziwego jest płynące z wiary i rozumu przekonanie, że ostatecznym celem człowieka jest wieczne szczęście w Bogu, a godne życie jest podstawowym warunkiem prawdziwego szczęścia osoby oraz przyczynia się do dobra wspólnego rodziny, narodów, każdej społeczności” - deklaracja  o wychowaniu chrześcijańskim Gravissium Educationis.

Prawda, dobro i piękno są podstawą naszych założeń edukacyjnych, obejmujących:

WYCHOWANIE – działania mające na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym

DYDAKTYKĘ – zdobywanie wiedzy

PROFILAKTYKĘ – działania, mające na celu zapobieganie niekorzystnym postawom
i zachowaniom

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia 
w dziedzictwo cywilizacyjne Europy – to kierunki polityki oświatowej państwa, które dają wielką nadzieję na rzeczywiste odrodzenie edukacji, od wielu lat błądzącej po fałszywych ścieżkach współczesności. 

Zrzut ekranu 2022-02-6 o 21.40_edited.png
Zrzut ekranu 2022-02-6 o 21.40_edited.png
Zrzut ekranu 2022-02-6 o 21.40_edited.png
Zrzut ekranu 2022-02-6 o 21.40_edited.png
Zrzut ekranu 2022-02-6 o 21.40_edited.png
Zrzut ekranu 2022-02-6 o 21.40_edited.png
bottom of page