top of page

I dalej los mię nieszczęśliwy goni... Romantyzm w muzyce polskiej

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Wymień najważniejsze cechy okresu romantyzmu?
2. Jakie zadania miała polska muzyka romantyczna?
3. Wymień polskich przedstawicieli muzyki romantycznej?

bottom of page