top of page

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Platformy Edukacyjnej

Collegium Reginae Hedvigis zobowiązuje się zapewnić dostępność Platformy Edukacyjnej eplatforma.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://eplatforma.edu.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:  2022.02.09 

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022.02.08

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.02.08

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2022.02.08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest

Pan Bartosz Kamiński adres poczty elektronicznej akademia@hedvigis.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 513 760 840. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Podmioty, które zawiązały współprace z Administratorem Platfory w formie porozumienia

o współpracy mają prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Nie można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Dane teleadresowe siedziby Collegium Reginae Hedvigis 

tel. 513 760 840

e-mail:  akademia@hedvigis.pl

ul. Żegiestowska 32/5 

60-466 Poznań

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacja o dostępności architektonicznej 

Dostępność architektoniczna - Żegiestowska 32/5

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Collegium Reginae Hedvigis udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:

SMS: 513 760 840
E-mail: akademia@hedvigis.pl

Collegium Reginae Hedvigis udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej

dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z fundacją.

Informacja dodatkowa

 1. Staramy się, aby zamieszczone na Platformie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka,
  z zachowaniem odpowiedniego formatowania.

 2. Materiały wideo uzupełnione są o napisy.

 3. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały opublikowane na Platformie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 4. W miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym. 

 5. Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne obramowanie.

 6. Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie.

 7. Formularze są odpowiednio zbudowane i opisane.

 8. Materiały znajdujące się na Platformie można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych.

 9. Platforma w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Pomimo naszych starań może się jednak zdarzyć, że nie zawsze udało nam się to osiągnąć.

 10. Informacje zamieszczone na Platformie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.

bottom of page